Pogrzeb


Parafia św. Barbary dysponuje dwoma cmentarzami. Pierwszy (Barbary), usytuowany za kościołem parafialnym i drugi (Mariacki), przy ul. Janasa. Na cmentarzu głównym istnieje również możliwość pochowku urn w oddanym niedawno do użytku kolumbarium.

Jak załatwić formalności pogrzebowe?

Śmierć bliskich należy do najbardziej przykrych przeżyć. Pamiętajmy jednak wtedy o Chrystusie, który zapewnia nas o życiu wiecznym i który stale jest z nami jako nasza jedyna pociecha, nadzieja i ostoja. Dlatego łączmy się w takich chwilach z Jezusem, który zapewnia: „kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. Módlmy się często za zmarłego i zamawiajmy za niego Mszę Świętą !. Zwykle są odprawiane za naszych zmarłych Msze św. w 30 dzień po śmierci, a także w rocznicę śmierci. Pięknym zwyczajem są zamawiane Msze św. „zamiast wieńca” przez krewnych i znajomych zmarłego, którzy składają się na stypendium mszalne zamawiając pewną liczbę Mszy św. Pogrzeb w kancelarii parafialnej zgłaszamy w godzinach urzędowania, przynosząc:

  1. kartę zgonu (lub pamiętamy o przyczynie śmierci)
  2. akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

Ustalamy z p. Kancelistką godzinę pogrzebu. Pamiętajmy, że Księża uczą w szkołach, dlatego tylko w określonych godzinach mają dyżury pogrzebowe i mogą odprawić pogrzeb Miejsce pochówku (cmentarz Barbary, czy Mariacki) ustalamy z zarządcą cmentarza. Uczestnicząc w Mszy św. pogrzebowej pamiętajmy, że nader ważną sprawą jest, aby ofiarować za zmarłego Komunię św.

Wymagania dotyczące stawiania pomników na naszych cmentarzach

Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień Parafia św. Barbary w Chorzowie, zarządzająca dwoma cmentarzami:

  • przy ul. 3 Maja (za kościołem)
  • przy ul. Janasa

informuje, że na naszych cmentarzach będziemy wydawać zezwolenia na postawienie nagrobku tylko wtedy, jeśli zainteresowana rodzina dostarczy do kancelarii parafialnej odpowiedni projekt nagrobku od wykonawcy. Z projektu ma wynikać jak będzie wyglądać pomnik, jakie będą jego wymiary, z jakiego będzie materiału, jaka będzie jego wartość oraz dla kogo będzie postawiony. Projekt powinien być podpisany i opieczętowany przez wykonawcę. Często odsyłamy ludzi z powrotem do kamieniarza, gdyż szkice nie spełniają wyżej wymienionych kryteriów. Zamiast szkicu jest kserowane zdjęcie nagrobku, a na nim zupełnie inne nazwisko, lub narysowany prostokąt, z którego nic nie wynika. Takich szkiców nie będziemy przyjmować.

Wymiary nagrobków, na jakie wyrażamy zgodę to wymiar standardowy 0,90 × 1.80 Zaś groby tzw. urnowe 0,70 × 0,70 (wymiary dotyczą dolnej ramy tzw. leżącej).

Jeżeli z jakiś powodów (np. grobowiec lub brak miejsca) wymiary te muszą ulec zmianie fakt ten należy ustalić z zarządcą cmentarza.

Parafia nie wyraża zgody na stawianie „urnowych pomników” pomiędzy duże groby jak również na stawianie ławek przed pomnikiem w miejscu przejścia. Ławkę można postawić z prawej lub lewej strony grobu o ile pozwala na to miejsce oraz jeśli nie przeszkadza to w dojściu do swojego grobu sąsiadowi. Stawianie ławek, aranżacja bezpośredniego otoczenia pomnika (brukowanie, płyt kowanie, sadzenie krzewów wieloletnich), wymaga odrębnych ustaleń z zarządcą cmentarza. Wykonywanie powyższego bez uzgodnienia jest niedozwolone i będzie usuwane. Ewentualny wjazd samochodu na cmentarz z elementami pomnika i sprzętem niezbędnym dla jego postawienia winien obejmować wyłącznie czas potrzebny na jego rozładunek. Fakt rozpoczęcia i zakończenia prac powinien być potwierdzony przez pracownika cmentarza. Montaż pomnika winien być zakończony w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 1500. W soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy obowiązuje zakaz wjazdu samochodów na cmentarz. UWAGA! Nadmiar ziemi oraz drewnianą formę i krzyż z mogiły należy złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika cmentarza.

Dołączamy wzór projektu pomnika:

Projekt pomnika dla kamieniarza.doc

Z poważaniem
Ks. Zygmunt Błaszczok Proboszcz