Parafialna Rada Duszpasterska


SKŁAD PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Parafialna Rada Duszpasterska została utworzona po wyborach 20 maja 2012 r.

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej po wyborach dnia 25 czerwca 2017 r.

 1. Ks. Proboszcz Zygmunt Błaszczok

OSOBY Z NOMINACJI PROBOSZCZA

 1. Ks. Łukasz Kotyński
 2. Ks. Tomasz Wysłucha
 3. Edward Kawka – zarządca cmentarzy
 4. Helena Krais – kancelistka i Caritas
 5. Stefan Krais – przedstawiciel kościelnych
 6. Henryka Rolewicz – Kronika Parafialna

PRZEDSTAWICIELE GRUP PARAFIALNYCH:

 1. Siostra Służebniczka – katecheci i Siostry zakonne
 2. Artur Skóra – Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej
 3. Janina Liga – Grupa Jana Pawła II
 4. Tomasz Moj – Gazetka „Wiadomości Fary Św. Barbary”
 5. Janina Wilk – Stowarzyszenie „Nazaret”
 6. Leszek Paszczyński – Grupa Modlitewna
 7. Karina Milewska – Ruch Światło – Życie
 8. Paweł Mielczarek – Służba Ołtarza
 9. Adam Mielczarek – Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

WYBRANI W WYBORACH 25 CZERWCA 2017 ROKU:

 1. Wojciech Kwaśny – 107
 2. Józef Rajman – 52
 3. Andrzej Pierończyk – 34
 4. Zdzisław Rejek – 34
 5. Helena Owczarska – Szołtysek – 32
 6. Grażyna Skóra – 30
 7. Ewa Wilk – 22
 8. Renata Niechoj – 21

Szczegółowe zasady funkcjonowania PRD określa Regulamin. Zgodnie z nim, Parafialna Rada Duszpasterska stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii, w ramach ustawodawstwa diecezjalnego, pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej. Realizując powyższe zadanie, PRD pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno – kulturowe. W skład PRD wchodzą 3 grupy członków:

 1. Z urzędu (proboszcz, będący jednocześnie przewodniczącym, księża wikariusze danej parafii, delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w parafii, przedstawiciele świeckich osób zatrudnionych w pracy duszpasterskiej, jak reprezentant katechetów, organista, kościelny, itp.)
 2. Z mianowania proboszcza (przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii i stowarzyszeń katolickich parafii, także młodzieżowych)
 3. Członkowie wybrani przez parafian – ich liczba, w zależności od wielkości parafii i stopnia zaangażowania wiernych, wynosi od 6 do 12 osób.

W sumie PRD powinna liczyć maksymalnie 25 członków. Częstość zebrań PRD uzależniona jest od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią 2 zebrania w ciągu roku. Kadencja PRD trwa 5 lat. „Zasady wyborów PRD w Archidiecezji Katowickiej” określają, że kandydatami na członków PRD są:

 • pełnoletni katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania,
 • czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych,
 • są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom wspólnoty parafialnej. W dniu wyborów przeprowadzanych po każdej Mszy św., każdy z głosujących wybiera spośród przedstawionych na karcie wyborczej kandydatów 2 nazwiska, stawiając przy nich znak „x”. Po oddaniu głosu wierni składają karty w wyznaczonym miejscu. Podliczeniem głosów zajmie się specjalnie do tego celu powołana przez proboszcza komisja. Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu PRD nastąpi po upływie tygodnia od dnia wyborów, w ramach ogłoszeń duszpasterskich. Od niedzieli, 15 kwietnia, do soboty 12 maja trwa proces zgłaszania kandydatów, których pełna lista zostanie podana do publicznej wiadomości parafian na tydzień przed wyborami, czyli w niedzielę 13 maja. Jednocześnie informujemy, że odbędą się także wybory do Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej (ARD). Dotyczą one kapłanów diecezjalnych oraz zakonnych zatrudnionych w duszpasterstwie archidiecezjalnym, członkiń instytutów życia konsekrowanego, pracujących w obrębie Archidiecezji oraz świeckich, będących członkami parafialnych rad duszpasterskich (PRD), działających na terenie Archidiecezji. Świeccy są reprezentowani w ARD przez 2 przedstawicieli z okręgów wyborczych Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, oraz po jednym przedstawicielu z okręgów: Jastrzębie, Knurów, Mikołów, Mysłowice, Pszczyna, Rybnik, Tychy, Wodzisław Śląski, Żory. Wybory w poszczególnych okręgach odbywają się trójstopniowo:

 1. Najpierw wybierany jest kandydat z każdej PRD.
 2. Następnie kandydaci wybrani na terenie dekanatu wybierają spośród siebie jednego przedstawiciela.
 3. Wybrani przedstawiciele poszczególnych dekanatów przedstawiani są przez ich proboszczów Arcybiskupowi Katowickiemu, który wybiera członków ARD z danego okręgu.

Archidiecezjalna Rada Duszpasterska (ARD) służy pomocą Arcybiskupowi Katowickiemu w spełnianiu powierzonej mu misji pasterskiej w Kościele lokalnym. Do szczególnych zadań ARD należy: pomoc w diagnozowaniu sytuacji społeczno – religijnej w archidiecezji, omawianie kierunków pracy duszpasterskiej w archidiecezji, wskazywanie metod pracy i środków ewangelizacyjnych na miarę aktualnych potrzeb duszpasterskich. ARD zwołuje i jej obradom przewodniczy Arcybiskup Katowicki. Zwyczajne zebrania ARD odbywają się dwa razy w roku; zebranie nadzwyczajne może być zwołane, gdy zaistnieje poważna racja. Kadencja ARD trwa 5 lat.

Zredagowała Marta Wawszczak na podstawie: