Parafialna Rada Duszpasterska


SKŁAD PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Parafialna Rada Duszpasterska została utworzona po wyborach 12 czerwca 2022 r.

 1. Ks. Proboszcz Zygmunt Błaszczok

OSOBY Z NOMINACJI PROBOSZCZA

 1. ks. Dariusz Wroński
 2. ks. Czesław Tomaszek
 3. Edward Kawka – zarządca cmentarzy
 4. Helena Krais – kancelistka i Caritas
 5. Paweł Kremer – przedstawiciel kościelnych
 6. Henryka Rolewicz – Kronika Parafialna

PRZEDSTAWICIELE GRUP PARAFIALNYCH:

 1. s. Ewa – katecheci i Siostry zakonne
 2. Artur Skóra – Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej
 3. Janina Liga – Grupa Jana Pawła II
 4. Janina Wilk – Stowarzyszenie „Nazaret”
 5. Leszek Paszczyński – Grupa Modlitewna
 6. Grażyna Skóra – Żywy Różaniec
 7. Renata Niechoj – Poranna Grupa Modlitewna
 8. Paweł Mielczarek – Służba Ołtarza

WYBRANI W WYBORACH 12 CZERWCA 2022 ROKU:

 1. Wojciech Kwaśny
 2. Józef Rajman
 3. Andrzej Pierończyk
 4. Zdzisław Rejek
 5. Maria Jekiel
 6. Aleksandra Mielczarek
 7. Adam Mielczarek
 8. Ewa Wilk
 9. Aneta Opara

Szczegółowe zasady funkcjonowania PRD określa Regulamin. Zgodnie z nim, Parafialna Rada Duszpasterska stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii, w ramach ustawodawstwa diecezjalnego, pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej. Realizując powyższe zadanie, PRD pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno – kulturowe. W skład PRD wchodzą 3 grupy członków:

 1. Z urzędu (proboszcz, będący jednocześnie przewodniczącym, księża wikariusze danej parafii, delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w parafii, przedstawiciele świeckich osób zatrudnionych w pracy duszpasterskiej, jak reprezentant katechetów, organista, kościelny, itp.)
 2. Z mianowania proboszcza (przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii i stowarzyszeń katolickich parafii, także młodzieżowych)
 3. Członkowie wybrani przez parafian – ich liczba, w zależności od wielkości parafii i stopnia zaangażowania wiernych, wynosi od 6 do 12 osób.

W sumie PRD powinna liczyć maksymalnie 25 członków. Częstość zebrań PRD uzależniona jest od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią 2 zebrania w ciągu roku. Kadencja PRD trwa 5 lat. „Zasady wyborów PRD w Archidiecezji Katowickiej” określają, że kandydatami na członków PRD są:

 • pełnoletni katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania,
 • czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych,
 • są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom wspólnoty parafialnej. W dniu wyborów przeprowadzanych po każdej Mszy św., każdy z głosujących wybiera spośród przedstawionych na karcie wyborczej kandydatów 2 nazwiska, stawiając przy nich znak „x”. Po oddaniu głosu wierni składają karty w wyznaczonym miejscu. Podliczeniem głosów zajmie się specjalnie do tego celu powołana przez proboszcza komisja. Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu PRD nastąpi po upływie tygodnia od dnia wyborów, w ramach ogłoszeń duszpasterskich. Od niedzieli, 15 kwietnia, do soboty 12 maja trwa proces zgłaszania kandydatów, których pełna lista zostanie podana do publicznej wiadomości parafian na tydzień przed wyborami, czyli w niedzielę 13 maja. Jednocześnie informujemy, że odbędą się także wybory do Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej (ARD). Dotyczą one kapłanów diecezjalnych oraz zakonnych zatrudnionych w duszpasterstwie archidiecezjalnym, członkiń instytutów życia konsekrowanego, pracujących w obrębie Archidiecezji oraz świeckich, będących członkami parafialnych rad duszpasterskich (PRD), działających na terenie Archidiecezji. Świeccy są reprezentowani w ARD przez 2 przedstawicieli z okręgów wyborczych Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, oraz po jednym przedstawicielu z okręgów: Jastrzębie, Knurów, Mikołów, Mysłowice, Pszczyna, Rybnik, Tychy, Wodzisław Śląski, Żory. Wybory w poszczególnych okręgach odbywają się trójstopniowo:

 1. Najpierw wybierany jest kandydat z każdej PRD.
 2. Następnie kandydaci wybrani na terenie dekanatu wybierają spośród siebie jednego przedstawiciela.
 3. Wybrani przedstawiciele poszczególnych dekanatów przedstawiani są przez ich proboszczów Arcybiskupowi Katowickiemu, który wybiera członków ARD z danego okręgu.

Archidiecezjalna Rada Duszpasterska (ARD) służy pomocą Arcybiskupowi Katowickiemu w spełnianiu powierzonej mu misji pasterskiej w Kościele lokalnym. Do szczególnych zadań ARD należy: pomoc w diagnozowaniu sytuacji społeczno – religijnej w archidiecezji, omawianie kierunków pracy duszpasterskiej w archidiecezji, wskazywanie metod pracy i środków ewangelizacyjnych na miarę aktualnych potrzeb duszpasterskich. ARD zwołuje i jej obradom przewodniczy Arcybiskup Katowicki. Zwyczajne zebrania ARD odbywają się dwa razy w roku; zebranie nadzwyczajne może być zwołane, gdy zaistnieje poważna racja. Kadencja ARD trwa 5 lat.

Zredagowała Marta Wawszczak na podstawie: