Akcja Katolicka


W listopadzie 2008 r. obchodziliśmy 10 – lecie reaktywacji naszego oddziału w parafii. Próbowaliśmy dokonać pewnego podsumowania tego okresu. W konsekwencji wymiany myśli oraz formułowanych propozycji należy postawić pytanie: po co Akcja Katolicka?

Podstawowym celem naszego stowarzyszenia jest uformowanie laikatu do realizacji w życiu nauki społecznej Kościoła, uaktywnienie parafian w życiu parafii, środowisku zamieszkania, nauki i pracy oraz zaangażowania w rozwiązywaniu problemów społecznych naszego państwa. Akcja Katolicka jest powołana, poprzez swą działalność, pomagać współczesnemu człowiekowi w drodze do zbawienia. Codzienna aktywność Akcji Katolickiej będzie pozbawiona jakiegokolwiek sensu gdy działalność ta nie sięga swymi korzeniami społecznej nauki Kościoła. Nie powinno nas zniechęcać ciągle jeszcze wolne przyswajanie źródeł tej nauki a tym samym i niezrozumienie wielu mechanizmów otaczającej nas rzeczywistości. Dlatego członkowie stowarzyszenia muszą być przygotowani na pozytywistyczną pracę organiczną, na naśladowanie Jezusa Chrystusa, na dawanie własnym przykładem świadectwa naszej wiary. Nie tylko członek Akcji Katolickiej ale każdy członek wspólnoty katolickiej powinien uaktywniać się w wierze, poszerzać świadomość religijną a swoją postawą zwracać uwagę innych ludzi na sprawy Boże. Ciągłe pogłębianie wiary chrześcijańskiej w społeczeństwie to również jedno z podstawowych zadań Akcji Katolickiej realizowane przede wszystkim poprzez osobisty przykład członków. Każdy członek społeczeństwa musi zdawać sobie sprawę, że wyłącznie w wierze i przez wiarę możliwy jest rozwój ojczyzny ,kultury i solidarnego życia w społeczeństwie. Obowiązkiem Akcji Katolickiej jest permanentne wspieranie Kościoła w nauczaniu wiary we współczesnym, złożonym wewnętrznie życiu społecznym.

Akcja Katolicka zwraca uwagę na konsolidację odpowiedzialności laikatu za Kościół poprzez aktywizowanie świeckich aby swym życiem mogli świadczyć o swojej przynależności do Chrystusa. Zrozumienie i realizowanie w codziennym życiu apostolskiej misji Kościoła to nowa ewangelizacja, to bycie świadkiem Chrystusa w swoim środowisku, to ciągłe promieniowanie wiarą.

W swoim działaniu Akcja Katolicka poświęca wiele uwagi uaktywnieniu laikatu w życiu polityczno – gospodarczym, wnikaniu w jego struktury aby mogły przeniknąć duchem patriotycznym i religijnym przyjaznym człowiekowi. Akcja Katolicka to liczący się głos nie tylko w Kościele Katolickim, ale przede wszystkim w strukturach władzy (politycznej, rządowej i samorządowej). Wszyscy katolicy winni być zaangażowani w życiu parafialnym i społecznym. Przeciwdziałać laicyzacji, relatywizmowi i demoralizacji społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży. Pokazywać, że można i należy żyć Ewangelią.

Obowiązkiem członka naszego stowarzyszenia jest stale pogłębiać intelektualnie naszą wiarę, dokształcać się,zgłębiać wiedzę religijną. Znacznie łatwiej jest zmobilizować się do systematycznej formacji w grupie, np. na spotkaniu POAK czy uczestnicząc w rekolekcjach. Zapraszamy na nasze spotkania, które w bieżącym roku będą poświęcone odpowiedzialności za życie ludzkie.

Rozdźwięk między wiarą wyznawaną a życiem codziennym należy zaliczyć do istotnych rozwarstwień współczesności. Chrześcijanin, zaniedbujący swoje obowiązki wobec bliźnich, co więcej wobec Boga, narażają tym samym na niebezpieczeństwo swoje zbawienie wieczne. Sprawą ważną dla należycie już uformowanego sumienia jest starać się o to, aby prawo Boże znalazło odzwierciedlenie w prawie ziemskim czyli stanowionym.

Akcja Katolicka „nieustannie przeciwdziała „analfabetyzmowi” religijnemu nie tylko we własnych szeregach,pragnie inspirować katolików świeckich do aktywnego udziału w życiu parafii i jej środowisku. Akcja Katolicka pozwala zrozumieć, jak żyć wiarą w każdej dziedzinie działalności człowieka, wskazuje drogę, aby Pan Bóg był obecny w życiu rodzinnym i to nie tylko od święta, aby w życiu społecznym i politycznym być świadomym katolikiem.

Akcja Katolicka w swym zamyśle jest siłą napędową życia chrześcijańskiego w całym społeczeństwie a jej członkowie łącznikami pomiędzy świeckimi a duchowieństwem. Prezentowane powyżej myśli znajdują potwierdzenie w naszym statucie gdzie w art.9 ust. 1 czytamy, że „celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią Kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła”. Statutowe cele są realizowane przez pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego przez ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej a także kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu Społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Romuald Tomala